Indkøbscenter i Pakistan

Åben kort
Lokal tid:
16:32:11

AALI SHAN I-8 Markaz Islamabad

Rooz Plaza I-8 Markaz Islamabad, Islamabad
shopping_mallLæs mere

Emporium Square Islamabad

Plot No. 11-A, F-10 Markaz, Islamabad
shopping_mallLæs mere

Rehmat Centre

I-8 Markaz, Tipu Sultan Rd, I-8 Markaz, I-8, Islamabad, ICT
shopping_mallLæs mere

Plaza 2000

I-8 Markaz, Tipu Sultan Rd, I-8 Markaz, I-8, Islamabad, ICT
shopping_mallLæs mere

Lala cheken shop

Ali lab . I_8/4 pakeeza market madina plaza street no 1 Islamabad، Islamabad
shopping_mallLæs mere

Dress Care Dry Cleaners And Steam laundry

Islamabad
shopping_mallLæs mere

Class 3 Shopping Center

Street 102, Islamabad
shopping_mallLæs mere

Descent Mobiles

IJ Principal Rd E, I-8-4, I-8, Islamabad
shopping_mallLæs mere

Nadeem Hair Dresser

football Ground, 102, I-8/4, Islamabad
shopping_mallLæs mere

Flour And Spices Grinding Shop

Islamabad
shopping_mallLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning