Indkøbscenter i nærheden E store

Lokal tid:
02:30:11
E store, Author: Abbas Online

E store

I-8 Markaz I 8 Markaz I-8, Islamabad, Islamabad Capital Territory, Pakistan
Kontakter telefon: +92 333 1941225
Internet side: www.buysalee.com
Latitude: 33.6693767, Longitude: 73.0752088
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Indkøbscenter:

FMC Office
Alfoze Technologies
Huzaifa Centre
AALI SHAN I-8 Markaz Islamabad

AALI SHAN I-8 Markaz Islamabad

Rooz Plaza I-8 Markaz Islamabad, Islamabad
shopping_mallLæs mere
MCC

Emporium Square Islamabad

Plot No. 11-A, F-10 Markaz, Islamabad
shopping_mallLæs mere
Time Square Plaza

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning